Nairiyasatjar's Blog
Just another WordPress.com weblog

แบบทดสอนการงานอาชีพ ฯ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การจัดวางตู้เสื้อผ้าหรือชั้นเก็บเสื้อผ้าในห้องนอน ควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญก. ความสวยงาม                 ข. ประหยัดเนื้อที่ค. สะดวกในการหยิบใช้    ง. สะดวดในการทำความสำอาด2.ถ้าพื้นซีเมนต์มีน้ำขังควรใช้อุปกรณ์ใดทำความสะอาดก. ผ้าขี้ริ้ว                            ข. แปรงพลาสติก

ค. ไม้กวาดทางมะพร้าว      ง. ไม้กวาดดอกหญ้า

3. เราควรจัดวางหม้อ กระทะ ไว้ใกล้บริเวณเตาไฟเพื่ออะไร

ก. ปรุงอาหารได้เร็ว            ข. ถูกหมดทุกข้อ

ค. หยิบใช้ได้สะดวก           ง. ทำความสะอาดได้ง่าย

4. วัสดุในข้อใด เป็นวัสดุประเภทสิ้นเปลือง

ก. ตะปู        ข. สายยาง        ค. บานพับ         ง. สายยู

5. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

ก.  เอก ทำงานด้วยความปรองดอง

ข.  บอย ทำงานด้วยความระมัดระวัง

ค. . ตั๊ก ทำงานด้วยความเร็ว

ง.  บัว ทำงานด้วยความตั้งใจ

6. งานช่างในข้อใดที่นักเรียนสามารถทำได้  เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่

ก.ซ่อมแซมตู้เย็น                      ข. ซ่อมหลังคาบ้าน

ค. ประกอบตู้เหล็กขนาดใหญ่ ง. ทำความสะอาดเครื่องเรือน

7. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเรียนรู้งานช่าง

ก. ทำให้ร่ำรวย        ข. ช่วยฝึกให้มีนิสัยขี้เหนียว

ค. ทำให้มีชื่อเสียง    ง. ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว

ก. นิดทำกล้วยฉาบ 3 รส  ข. นิ่มดูโทรทัศน์รายการข่าวธุรกิจ

ค.  หน่อยนำน้ำส้มคั้นไปขายที่ตลาดนัด

15. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของการแกะสลักผักผลไม้

ก. กล้าตัดสินใจ                     ข. เกิดความคิดสร้างสรรค์

ค. ฝึกความมีระเบียบ              ง. ฝึกให้มีความประณีต

16. ถ้าต้องการพวงมาลัยที่ทนทานใช้ประโยชน์ได้นาน ๆ ควรเลือกใช้ดอกไม้อะไรในการร้อย

ก. กุหลาบ        ข. เฟื่องฟ้า      ค. บานไม่รู้โรย       ง. ราตรี

17. การแต่งกายให้รัดกุมเรียบร้อยขณะปฏิบัติงานเกษตรมีผลดีอย่างไร

ก. ทำงานได้ง่ายขึ้น  ข. ทำงานได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด

ค. ทำงานได้คล่องตัวและปลอดภัย

ง. ทำงานได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อย

18. การนำเครื่องมือไปใช้ผิดประเภทมีผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้ผลงานไม่ดีเท่าที่ควร  ข. ทำให้เครื่องมือเสียหาย

ค. ทำให้ผลผลิตลดลง               ง. ทำให้งานล่าช้า

19. เครื่องมือเกษตรในของใดเหมาะสำหรับใช้ในการพรวนดินมากที่สุด

ก. จอบสองเขาขุด-เสียม            ข. เสียม-ส้อมพรวน

ค. จอบ – ช้อนปลูก                    ง. คราด – มีดดายหญ้า

20. ปูนขาวไม่ใช่ปุ๋ยและไม่มีประโยชน์กับพืชแต่ปูนขาวมีประโยชน์กับสิ่งใดมาก

ท่ีสุด

ก. ดิน               ข. น้ำ                ค. อากาศ          ง. สัตว์ใต้ดิน

21. การผสมดินเพื่อปลูกพืชเราควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการตักปุ๋ยหรือทราย

ก. คราด               ข. จอบ           ค. พลั่ว               ง. เสียม

22. ประโยชน์ทางอ้อมของการใส่ปุ๋ย คือจะช่วยเพิ่มปริมาณของดินยกเว้นปุ๋ยในข้อใด

ก. ปุ๋ยวิทยาศาสตร์   ข. ปุ๋ยหมัก   ค. ปุ๋ยสด          ง. ปุ๋ยคอก

23. เราสามารถทำปุ๋ยยูเรียได้เองโดยใช้อะไร

ก.ใช้กำมะถันแช่น้ำ                 ข. ใช้น้ำปัสสาวะ

ค. ใช้น้ำมะนาว                        ง. ใช้น้ำส้มสายชู

25. การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร จะมีผลดีในด้านใดมากที่สุด

ก. การอยู่ร่วมกัน      ข. ความมีมารยาท

ค. สุขภาพกาย          ง. สุขภาพจิต

26. ใครผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการออกแบบ

ก. . กิ๊บใช้วัสดุในท้องถิ่นประดิษฐ์โมบายให้สวยงาม

ข. เก๋ใช้ไม้อัดประกอบเก้าอี้ เพื่อให้เลื่อยและตัดแต่งง่าย

ค. กุ๊กใช้อุปกรณ์คุณภาพต่ำประกอบคอมพิวเตอร์

ง. กุ๋ยตัดเย็บเสื้อผ้าตามความนิยมโดยไม่คำนึงถึงความทนทาน

27. ใครผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการออกแบบ

ก. . กิ๊บใช้วัสดุในท้องถิ่นประดิษฐ์โมบายให้สวยงาม

ข. เก๋ใช้ไม้อัดประกอบเก้าอี้ เพื่อให้เลื่อยและตัดแต่งง่าย

ค. กุ๊กใช้อุปกรณ์คุณภาพต่ำประกอบคอมพิวเตอร์

ง. กุ๋ยตัดเย็บเสื้อผ้าตามความนิยมโดยไม่คำนึงถึงความทนทาน

28. ข้อใดไม่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในครัวเรือน

ก. การหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

ข. การโฆษณาในโทรทัศน์

ค. การนำสินค้ามาตั้งแสดงที่หน้าร้าน

ง. . การพูดเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้า

29. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานธุรกิจ

ก. นิ่มดูโทรทัศน์รายการข่าวธุรกิจ

ข. นิดทำกล้วยฉาบ 3 รส

ค. หน่อยนำน้ำส้มคั้นไปขายที่ตลาดนัด

ง. น้อยจดบันทึกปริมาณของอาหารที่จำหน่ายไป

30. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเรียนรู้งานช่าง

ก. ทำให้ร่ำรวย                     ข. ทำให้มีชื่อเสียง

ค. ช่วยฝึกให้มีนิสัยขี้เหนียว

ง. ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว

แบบทดสอบ การงานอาชีพ ป. 5

ข้อที่ 1)
การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด
    ก. ทันสมัย
    ข.  ทนทาน
    ค.  ตราสินค้ามีชื่อเสียง
    ง. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ข้อที่ 2)
การตัดเย็บเสื้อผ้าให้ประหยัดพลังงานมีวิธีการอย่างไร
    ก. ถอดปลั๊กเตารีดและเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง
    ข.ทำงานในบริเวณที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
    ค. เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังการตัดเย็บ
    ง. วางแผนขั้นตอนการทำงานและจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม

 ข้อที่ 3)
เพราะเหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารมื้อเย็นน้อยกว่ามื้อเช้าและมื้อกลางวัน
   ก. เพราะกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักในเวลานอน
   ข เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิทเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
   ค. เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืน
   ง. เพราะอาหารมื้อเย็นเป็นส่วนเกินที่ไปสะสมเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกาย

ข้อที่ 4)
ผลไม้ชนิดใด เมื่อนำมาอบแห้งแล้วทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่าชนิดอื่น
    ก. แอปเปิ้ลอบแห้ง เพราะมีผู้นิยมบริโภค
    ข.  อินทผลัมอบแห้ง เพราะเป็นของแปลก
    ค. ลำไยอบแห้ง เพราะเป็นผลไม้ในประเทศ
    ง. สตรอเบอร์รี่อบแห้ง เพราะขายได้ราคาแพง

ข้อที่ 5)
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว
    ก. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
    ข. หมกมุ่นอบายมุข
    ค. กระเหม็ดกระแหม่
    ง. มีความระแวงต่อกัน

ข้อที่ 6)
ในกรณีที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุ ต้องใช้หลักการข้อใดดูแลท่าน
    ก. ตามใจท่าน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ
    ข. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ความสงบ
    ค. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
    ง. ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า

ข้อที่ 7)
การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องใช้หลักการข้อใด
    ก. รูปแบบสวยงามทันสมัย
    ข. ราคาพอเหมาะกับรายได้
    ค. วัสดุความแข็งแรงทนทาน
    ง.  การใช้งานตรงตามความการ

ข้อที่ 8)
แสงแดดตอนกลางวันทำให้บ้านร้อนระอุ ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
    ก. ติดม่านบังแดด
    ข. ทำกันสาดบังแดด
    ค.ติดวัสดุกันความร้อน
    ง.ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด

ข้อที่ 9)
ไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร
    ก. ไม่มี เพราะนำเชื้อโรคมาสู่พืช
    ข. ไม่มี เพราะทำให้ดินเป็นกรด
    ค.  มี เพราะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศในดิน
    ง. มี เพราะทำให้รากพืชเจริญเติบโต

ข้อที่ 10)
สุดาทำฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของเสียและผลพลอยได้จากสุกร ที่สุดาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
    ก. กระดูกสุกรและปุ๋ยอินทรีย์
    ข. มูลสุกรสดและอาหารเลี้ยงปลา
    ค. สุกรพ่อพันธุ์และสุกรแม่พันธุ์
    ง. ลูกสุกรและหมูหัน

ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นแนวคิดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ
    ก. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักการและใช้ความทันสมัยในการผลิตมากที่สุด
    ข. การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
    ค. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำของเสียและเศษเหลือจากสัตว์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
    ง.การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ความทันสมัยในการผลิตและผลิตสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุด

ข้อที่ 12)
ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
    ก. สมดุลชีวภาพ
    ข. กระบวนการเพาะพันธุ์
    ค. พันธุวิศวกรรม
    ง. เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย

ข้อที่ 13)
ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง
    ก. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
    ข. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว
    ค. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
    ง. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง ช่วงหลังใช้อาหารเหลว

ข้อที่ 14)
ตามทางแยกถนน ใช้หลอดชนิดใดที่ทำให้ตาของมนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนกว่า
    ก. หลอดอินแคนเดสเซนต์
    ข.หลอดปรอทความดันสูง
    ค. หลอดโซเดียมความดันสูง
    ง. หลอดฮาโลเจน

ข้อที่ 15)
การต่อสายดิน สำหรับตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น ต้องต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใด
    ก. ทองเหลือง
    ข. ทองแดง
    ค. อะลูมิเนียม
    ง. สแตนเลส

ข้อที่ 16)
เพื่อป้องกันไม่ให้น๊อตคลายจากสกรู เมื่อได้รับการสั่นสะเทือน นักเรียนจะต้องทำอย่างไร
    ก. เชื่อมหรือบัดกรีน๊อตที่ปลายสกรู
    ข. งอปลายสกรู
    ค. ใส่แหวนสปริงรองน๊อต
    ง. ใส่แหวนสปิงรองสกรู

ข้อที่ 17)
ในการตัดเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จะต้องตัดด้วยวิธีใดถึงจทำให้เสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด
    ก. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก
    ข. ใช้เลื่อยมือตัดเหล็ก
    ค. ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตัดเหล็ก
    ง. ใช้แก็สตัดเหล็ก

ข้อที่ 18)
เครื่องมือใช้วัดแก๊สไอเสียรถยนต์ในปัจจุบันนี้กฏหมายให้ตรวจวัดแก๊สอะไร
    ก. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO )
    ข.  แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน ( NOx )
    ค. แก๊สไฮโดรคาร์บอน ( HC )
    ง. แก๊สสารตะกั่ว ( Pb )

ข้อที่ 19)
เมื่อนำแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุและแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน 2 ลูก มาต่อพ่วงแบบอนุกรมกันจะมีผลเช่นใด
    ก. ความจุเท่าเดิม แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2 เท่า
    ข. แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม ความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า
    ค. แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2 เท่า 
    ง. ความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า

ข้อที่ 20)
วัสดุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดงาขาว นำมาทำรูปภาพประดับตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด
    ก. ภาพครอบครัวไว้เป็นที่ระลึก
    ข. ภาพพระพุทธรูปเพื่อไว้เคารพบูชา
    ค. ภาพท้องทะเลกว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย
    ง. ภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อให้ห้องเรียนรู้สึกเย็น

ข้อที่ 21)
ดอกมะลิ นำมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ เพราะคุณสมบัติข้อใด
    ก. มะลิหมายถึงความรักที่ลูกมอบให้แม่
    ข. สีขาวของดอกมะลิ แสดงถึงคุณธรรมของแม่
     ค. รูปทรงดอกมะลิเป็นทรงกลม จึงประดิษฐ์ได้ง่าย
    ง. กลิ่นหอมของดอกมะลิแสดงถึงความสะอาดของแม่

ข้อที่ 22)
วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาสานเป็นปลาตะเพียน
    ก. ใบลาน เพราะมีความคงทนไม่เหี่ยว
    ข. พลาสติก เพราะลดการใช้วัสดุธรรมชาติ
    ค. ใบมะพร้าว เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป
    ง. กระดาษ เพราะสามารถระบายสีได้สวยงาม

ข้อที่ 23)
บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารให้บริการบนสายการบินไทย มีลวดลายใดที่บ่งบอกความเป็นไทย
    ก. ครุฑ
    ข. หงส์
    ค. กินรี
    ง. นกยูง

ข้อที่ 24)
ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อการส่งออก
    ก.  เป็นรูปลายไทย เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย
    ข. เป็นรูปดอกกล้วยไม้ไทย เพื่อบ่งบอกสีสันของผ้าไหมไทย
    ค. เป็นรูปหญิงสาวไทย เพื่อบ่งบอกความนุ่มนวลของผ้าไหมไทย
    ง. เป็นรูปเรือนไทย เพื่อบ่งบอกความสบายในการสวมใส่ผ้าไหมไทย

ข้อที่ 25)
ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเอกสารแบบใด
    ก. ตามตัวเลข
    ข. ตามตัวอักษร
    ค. ตามภูมิศาสตร์
    ง.  ตามสาขาวิชา

ข้อที่ 26)
รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP เพราะอะไร
    ก. เกิดการแข่งขันกันเพื่อการส่งออก
    ข. ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด
    ค. สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
    ง. เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อที่ 27)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronics Commerce ) หมายถึงข้อใด
    ก. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า
    ข. การส่งแฟกส์ติดต่อการค้า
    ค. การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า
    ง. การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 28)
การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ขายไปสู่ลูกค้าเป็นธุรกรรมข้อใด
    ก. E-Mail
    ข.  E-Banking
    ค. E-Exhibition
    ง. E-Advertising

ข้อที่ 29)
ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    ก. E-News
    ข. E-Payment
    ค. E-Learning
    ง. E-Sourcing

ข้อที่ 30)
เอเย่นต์ขายรถยนต์ คือใคร
    ก. ตัวแทน
    ข. พ่อค้าส่ง
    ค.  นายหน้า
    ง. พ่อค้าปลีก

ข้อที่ 31)
นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไร จึงจะสู้ Supermarket ได้
    ก. ขายราคาถูก มีสถานที่จอดรถสะดวก
    ข.  มีสินค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด
    ค. มีสถานที่จอดรถสะดวก ราคายุติธรรม
    ง. ราคายุติธรรม จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง

ข้อที่ 32)
ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
    ก. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระซัง
    ข. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
    ค. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
    ง. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

ข้อที่ 33)
“การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย”สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน ( input ) ในระบบเทคโนโลยี
    ก. ท่อนไม้
    ข. เครื่องปอกเปลือก
    ค. เครื่องสับไม้
    ง. น้ำที่ใช้ล้าง

ข้อที่ 34)
การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสแทนข้อมูล เช่น รหัสแอสกี ( ASCII) เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด
   ก. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง
   ข. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
   ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
   ง. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน

ข้อที่ 35)
“บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน” การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
    ก. กำหนดปัญหา
    ข. รวบรวมข้อมูล
    ค. เลือกวิธีการ
    ง. ปรับปรุงแก้ไข

ข้อที่ 36)
ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
    ก. หลอดสุญญกาศ วงจรไอซี ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมความจุสูง
    ข. ทรานซิสเตอร์ หลอดสุญญากาศ วงจรไอซี วงจรรวมความจุสูง
    ค. หลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี วงจรรวมความจุสูง
    ง. ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี หลอดสุญญากาศ วงจรรวมความจุสูง

ข้อที่ 37)

ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
    ก. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
    ข. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
    ค. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบแอนะล็อก
    ง. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

ข้อที่ 38)
กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
    ก. เช็คสถานะของอาร์ดแวร์
    ข. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
    ค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ ( RAM )
    ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว( ROM )

ข้อที่ 39)
สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
    ก. สายคู่บิดเกลี่ยว
    ข. สายโคแอกเชียล
    ค. สายเส้นใยนำแสง
    ง. สายโทรศัพท์

ข้อที่ 40)
ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
    ก. CRT
    ข. Dot Pitch
    ค. Refresh Rate
    ง. Color Quality

 
Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “แบบทดสอนการงานอาชีพ ฯ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: