Nairiyasatjar's Blog
Just another WordPress.com weblog

ก.ย.
04

Hello, everyone

good afternoon everybody

 

This is the voice of the new generation

From  ร.บ. (ราษฎร์บำรุงศิลป์)

 

If you want to learn English,

Welcome to Rad-Bum-Roong-Silp

 

If you please to speak English,

It must be Rad-Bum-Roong-Silp 

English is our life.

 

Hello, my dear friends, 

Good afternoon everybody.

 

This is a class of the new generation.

We’re learning English.

If you’re looking for a place,

I recommend you to visit.

 

And if you need to visit

Welcome!  Come in please.

Come on, come on

 

 

 

Ladies and gentle men,

Good afternoon everybody

 

This is a song of the new generation

Just  for you.

 

If you need to read English,

Why don’t you come and join us?

 

If you’d like to write English,

Why don’t you go to practice?

Practice everyday.

Advertisements
ก.ค.
10
ก.ค.
10

1. จอบขุด       2. จอบถาก       3. ส้อมพรวน 4. เสียม                 5. พลั่ว            

6. ช้อนปลูก

1.ถ้าต้องการเตรียมดินสำหรับปลูกพืช ซึ่งบริเวณที่เตรียมดินมี

หญ้ารก จะต้องใช้เครื่องมือเกษตรตามลำดับการเตรียมดินอย่างไร

ก. 5, 6, 3             ข.4, 3, 6     ค.1, 2, 5             ง.2, 1, 4

2) การเลือกใช้เครื่องมือเกษตร ควรคำนึงถึงสิ่งใด

ก.ราคา                   ข.ลักษณะงาน

ค.ความสะอาด     ง.ความสวยงาม

3) ข้อใดใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน

ก.ใช้จอบขุดขุดต้นกล้าไปปลูก   ข.ใช้มีดดายหญ้าลิดกิ่งไม้

ค.ใช้จอบถากถากหญ้า                 ง.ใช้พลั่วผสมผสมดิน

4) หากกำลังจะนำเครื่องมือเกษตรไปใช้งาน แต่พบว่า

เครื่องมือเกษตรชำรุดเพียงเล็กน้อย ควรปฏิบัติอย่างไร

ก.นำไปทิ้งทันที               ข.นำไปเก็บในห้องเก็บของ

ค.ซ่อมแซมก่อน แล้วจึงนำไปใช้งาน

ง.ใช้งานให้เสร็จก่อน แล้วจึงซ่อมแซม

5) ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสม

ก.ลับมีดดายหญ้าให้คมอยู่เสมอ

ข.ล้างเสียมด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้ง

ค.ทาน้ำมันกันสนิมตรงส่วนที่เป็นโลหะของส้อมพรวน

ง.ตากบัวรดน้ำพลาสติกไว้กลางแดด เพื่อให้แห้งเร็วๆ

6) ผักสวนครัวชนิดใดมีวิธีการขยายพันธุ์แตกต่างจากข้ออื่น

ก.กระชาย หอมหัวใหญ่         ข.หอมแดง ข่า

ค.กะเพรา โหระพา                 ง.กระเทียม ขิง

7) ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก.ว่านพรมน้ำหัวหอมเพราะกลัวจะเหี่ยว

ข.วิวใช้มีดคมๆ ตัดบวบจากลำต้น เพื่อไม่ให้บวบช้ำ

ค.แวววางผักบุ้งซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่

ง.วุ้นเก็บกะเพรามาและวางไว้ตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรค

8)ยุ้ยต้องการปลูกไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ

ยุ้ยควรปลูกพืชในข้อ

ก.ตะโก       เข็ม                  ข.เยอบีร่า    จำปี

ค.กล้วยไม้ ชบา                   ง.พลูด่าง บอนสี

9) ข้อใดเป็นการบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกต้อง

ก.ถอนวัชพืชทุกๆ เดือน   ข.กำจัดศัตรูพืชทิ้งทันทีที่พบ

ค.พรวนดินให้ชิดโคนต้นพืชมากที่สุด

ง.ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกมากๆ เพื่อให้ไม้ดอกออกดอกจำนวนมาก

10) ถ้าไม้ดอกที่เราปลูกไม่ออกดอก เราควรปฏิบัติอย่างไร

ก.ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกในปริมาณมากๆ

ข.รดน้ำในปริมาณมากๆ ทุกวัน วันละหลายหน

ค.ถอนไม้ดอกนั้นทิ้ง แล้วปลูกไม้ดอกชนิดใหม่แทน

ง.ศึกษาข้อมูลการปลูกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการปลูก

11) กิ่งลักษณะใดไม่เหมาะจะนำมาทำเป็นกิ่งตอน

ก.กิ่งอ่อนสีเขียว           ข.กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่มีใบติดอยู่

ค.กิ่งที่ปราศจากโรคและแมลง

ง.กิ่งที่ตั้งตรงหรือเอียงเล็กน้อย

12) การขยายพันธุ์พืชใช้วิธีใดที่ทำให้พืชมีโอกาสกลายพันธุ์

ก. การปักชำ                  ข.การโน้มกิ่ง

ค.การตอนกิ่ง                 ง.การเพาะเมล็ด

13) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของดินร่วนปนทราย

ก.ระบายน้ำได้ง่าย           ข.เนื้อดินหยาบร่วน

ค.เม็ดดินมีขนาดเล็ก        ง.มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินใหญ่

14) ข้อใดต่างจากพวก

ก.ปุ๋ยชีวภาพ           ข.ปุ๋ยผสม

ค.ปุ๋ยหมัก                 ง.ปุ๋ยคอก

15)“ตุ้ยอยากจะปลูกผักสวนครัว แต่ในบริเวณที่ตุ้ยจะปลูกผัก

นั้น ดินมีสภาพไม่ค่อยดี” จากข้อความนี้ ตุ้ยควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใด

ก.ปุ๋ยคอก     ข.ปุ๋ยหมัก       ค.ปุ๋ยพืชสด   ง.ปุ๋ยชีวภาพ

16) เครื่องมือช่างในข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกับไขควง

ก.เลื่อยตัดเหล็ก         ข.ประแจปากตาย   ค.ค้อน     ง.สิ่ว

17)สิ่งใดที่นักเรียนต้องทำทุกครั้งก่อนนำเครื่องมือช่างมาใช้งาน

ก.ซ่อมแซมเครื่องมือช่างชนิดนั้น

ข.ลับเครื่องมือช่างให้คมอยู่เสมอ

ค.ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือช่างชนิดนั้น

ง.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือช่างชนิดนั้น

18) การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก.ตรวจสอบสภาพของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะซ่อม

ข.หาสาเหตุที่ทำให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดความชำรุด

ค.ประเมินทางเลือกในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้

ง.สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้

19) ข้อใดเป็นวิธีการซ่อมแซมโต๊ะที่ขาหลุดได้เหมาะสมที่สุด

ก.ใช้ลวดมัดบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

ข.ใช้กาวติดบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

ค.ใช้อีพอกซีติดบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

ง.ใช้ค้อนตอกตะปูบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

20) ใครปฏิบัติตนในการดูแลรักษาของใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้ถูกต้อง

ก.จุ้ยทาน้ำมันกันสนิมจอบก่อนเก็บ

ข.จ๋าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหลังจากล้างมือ

ค.จ๊อบใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดโต๊ะไม้

ง.จิ๊บใช้หม้ออะลูมิเนียมทำกับข้าวเสร็จแล้ววางทิ้งไว้

ก.ค.
10

ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)

1. เพราะเหตุใดจึงควรแยกประเภทของอาหารก่อนเก็บในตู้อาหาร

1     เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2     เพื่อจะได้ทำความสะอาดได้ง่าย

3     เพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารปะปนกัน

4     เพื่อความสวยงาม

2. ข้อใดจัดโต๊ะอาหารโดยเน้นความสวยงามเป็นสำคั­ญ

1     วางช้อนส้อมไว้ข้างจาน

2     วางแก้วน้ำไว้ขวามือ

3     วางเหยือกน้ำไว้ขอบโต๊ะ

4     วางแจกันดอกไม้ไว้กลางโต๊ะ

3. ถ้าเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในช่องแช่ผักและผลไม้จะเกิดผลอย่างไร

1     เนื้อสัตว์มีขนาดลดลง

2     เนื้อสัตว์มีความนุ่มมากขึ้น

3     เนื้อสัตว์มีกลิ่นหอม

4     เนื้อสัตว์เน่าเสียง่าย

4. ขั้นตอนใดในกระบวนการทำงานบ้านที่ช่วยปรับปรุงการทำงานบ้านให้ดีขึ้น

1     การวางแผน

2     การประเมินผลงาน

3     การปฏิบัติตามคำสั่ง

4     การทำงานบ้านตามที่วางแผนไว้

5. การจัดตู้อาหารให้ถูกต้องควรจัดอย่างไร

1     จัดอาหารสดไว้ด้านในสุด

2     จัดอาหารแห้งไว้ด้านหน้าสุด

3     จัดอาหารที่หมดอายุเร็วไว้ด้านในสุด

4     จัดอาหารที่หมดอายุเร็วไว้ด้านนอกสุด

6. การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวข้อใดเหมาะสำหรับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า

1     ตัวยู (U)                        2     เส้นตรง

3     เส้นขนาน                     4     ตัวแอล (L)

7. หลังจากทำความสะอาดห้องน้ำแล้วยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ นักเรียนจะแก้ปัญ­หาอย่างไรจึงจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

1     ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ำ                      2     ติดก้อนดับกลิ่นในห้องน้ำ

3     ฝานมะกรูดตามขวางบาง ๆ มาวางไว้    4     นำลูกเหม็นใส่ถ้วยมาวางไว้

8. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นมารยาทของการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้อง

1     ทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

2     เมื่อมีผู้ทำงานผิดพลาดไม่ควรให้โอกาสแก้ตัว

3     กล่าวตำหนิทุกครั้งเมื่อมีผู้ทำงานผิดพลาด

4     การทำงานแทนสมาชิกที่จ่ายค่าจ้างให้เรา

9. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการประหยัดน้ำ

1     เปิดน้ำฝักบัวตลอดเวลาที่สระผม

2     ทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วม

3     ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า

4     รดน้ำต้นไม้ในตอนเช้า

10. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อประหยัดไฟฟ้า

1     ใส่อาหารร้อนในตู้เย็น

2    เปิดไฟฟ้าหน้าบ้านไว้ทั้งคืน

3     พรมน้ำเสื้อผ้าให้แฉะก่อนรีด

4     เปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ

มิ.ย.
23

1) ปูเปิดร้านตัดผม เป็นการทำธุรกิจแบบใด

ก.ธุรกิจอุตสาหกรรม           ข.ธุรกิจเกษตรกรรม

ค.ธุรกิจการให้บริการ           ง.ธุรกิจด้านการเงิน

2) ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ

ก.มีญาติมาก              ข.แรงงาน

ค.ที่ดิน                                    ง.การประกอบการ

3) ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ

ก.ซื่อสัตย์                  ข.มีอำนาจ

ค.เสียสละ                 ง.ตรงต่อเวลา

4) ข้อใดเป็นงานธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

ก.ทำประมง               ข.ทำร้านเสริมสวย

ค.ให้กู้เงิน                   ง.ทำอาหารกระป๋อง

5) ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดเล็ก

และขนาดกลาง

  ก.เป็นสินค้าแฮนด์เมด            ข.ใช้เงินทุนและแรงงานมาก               

  ค.เป็นกิจการในครัวเรือน      ง.ควบคุมสินค้าได้อย่างทั่วถึง

6) ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธุรกิจ

   ก.ผลิต                                    ข.ให้บริการ

   ค.จำหน่าย                              ง.ให้กู้เงิน

7) “ถ้าผลิตเงาะกระป๋องออกมามากๆ จะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค”ข้อความดังกล่าวแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจประเภทใด

   ก.อุตสาหกรรม – การค้า          ข.การบริการ – การค้า

   ค.การค้า – การบริหาร              ง.การบริการ – อุตสาหกรรม

8) ข้อใดเป็นความต้องการสูงสุดของการทำงานธุรกิจ

    ก.ความมั่นคงของกิจการ         ข.ความรับผิดชอบต่อสังคม

     ค.ความเจริญเติบโตของธุรกิจ      ง.ผลประโยชน์หรือกำไร

9) ธุรกิจประเภทใด ส่งเสริมให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นมากที่สุด

    ก.ธุรกิจการท่องเที่ยว           ข.ธุรกิจการเกษตร

     ค.ธุรกิจอุตสาหกรรม           ง.ธุรกิจการบริการ

10) ธุรกิจประเภทใด สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากที่สุด

     ก.ธุรกิจการบริการ    ข.ธุรกิจอุตสาหกรรม

     ค.ธุรกิจการเกษตร    ง.ธุรกิจการท่องเที่ยว

11) ใครทำงานธุรกิจ

   ก.นุ่นกวาดบ้านและถูบ้าน             ข.น้อยเลี้ยงแมวไว้หลายตัว

   ค.นิดรับจ้างซักผ้า                         ง.โหน่งประดิษฐ์กรอบรูป

12) ข้อใดจัดเป็นธุรกิจที่มีการผลิตสินค้า

    ก.นุ้ยเลี้ยงปลา                              ข. แนนเปิดร้านอินเทอร์เน็ต

    ค.นันเปิดร้านทำผม                       ง.นุ่มรับซ่อมรองเท้า

13) ธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับสถานที่ใดมากที่สุด

     ก.โรงเรียน     ข.โรงงาน                 ค.โรงแรม      ง.โรงภาพยนตร์

14) อาชีพประมงน้ำจืด จัดเป็นธุรกิจประเภทใด

     ก.ธุรกิจอุตสาหกรรม                                      ข.ธุรกิจด้านการเกษตร

      ค.ธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร                 ง.ธุรกิจการให้บริการ

15) อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จัดเป็นการทำธุรกิจประเภทใด

      ค.ธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร

       ง.ธุรกิจการให้บริการ

16) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจให้บริการ คือข้อใด

        ก.ผลตอบแทนที่ได้รับ                            ข.ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

        ค.ความพึงพอใจของผู้บริโภค                 ง.ความพึงพอใจของผู้ทำธุรกิจ

17) ผู้ผลิต หมายถึงใคร

       ก.เกษตรกร                     ข.นักร้อง                             ค.แม่ค้า                                   ง.ลูกค้า

18) ลักษณะเด่นของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง คือข้อใด

      ก.ผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่                         ข.ใช้แรงงานและเงินทุนไม่มาก

      ค.มุ่งผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมาก                                   ง.มุ่งผลิตสินค้าให้เหมือนๆ กัน

19) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

     ก.ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ                                ข.เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น

     ค.ได้ผลตอบแทนสูง                                                           ง.ทำให้ได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์

20) สถานที่ใด ใช้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน

     ก.ธนาคาร                   ข.ห้างสรรพสินค้า

     ค.ที่ทำการไปรษณีย์ง.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

มิ.ย.
23

1. บริเวณบ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ควรทำอย่างไร

  ก. เทคอนกรีต         ข. กลบให้พื้นเสมอกัน

  ค. ปล่อยไว้เฉย ๆ               ง. เอาน้ำใส่ให้เต็ม

  1. การดูแลสนามหญ้า ควรมีอุปกรณ์ใด

  ก. จอบ  ข. เสียม    ค. ไม้กวาด    ง. กรรไกรตัดหญ้า

3. การกำจัดขยะมูลฝอย ข้อใดเหมาะที่จะกำจัดด้วยวิธีการเผา

ก. โฟม     ข. ยาง     ค. ใบไม้แห้ง    ง. พลาสติก

4. เพราะเหตุใด จึงต้องตั้งเตียงให้ห่างจากผนังเล็กน้อย

ก. ทำความสะอาดได้สะดวก  ข. อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น

ค. ไม่ให้สัตว์ทำรัง                  ง. จะได้ปูผ้าคลุมเตียงได้

5. คนที่มีรูปร่าง ผอมสูง ควรใส่เสื้อผ้า ลักษณ์ใด

ก. ลายดอก   ข. ลายขวาง   ค. สีสดใส   ง. ลายทางแนวตั้ง

6. การตากผ้าสี ควรทำอย่างไร

   ก. กลางแจ้ง                        ข. ที่มีแดดจัด ๆ  

ค. ตากในที่ร่ม มีลมโกรก   ง. ตั้งทิ้งไว้บนโต๊ะกลางแดด

7. การปรุงอาหารชนิดใด ที่ต้องปรุงอาหารจนสุกหรือเกือบเปื่อย

 ก. การต้ม    ข. การตุ๋น   ค. การทอด   ง. การย่าง

 

8. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถางควรปฏิบัติอย่างไร

  ก.ใส่ปุ๋ยครั้งละมาก ๆ           ข. พรวนดินบ่อย ๆ

  ค. รดน้ำจนท่วมกระถาง    ง. เปลี่ยนกระถางเมื่อดินแน่น

9. ปุ๋ยอินทร์มีแหล่งที่มาจากสิ่งใด

ก. ทราย        ข. หิน            ค. ซากพืช        ง.แร่    

10. ข้อใดไม่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology)

  ก. โทรทัศน์  ข. คอมพิวเตอร์ ค. หนังสือเรียน ง. ดาวเทียม

ก.ย.
30

ชื่อข้อสอบ : เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่1

1) การจัดห้องต่างๆ ภายในบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

ก.ความสะอาด     ข.ความทันสมัย                   ค.ความสะดวกสบาย          ง.ความสวยงาม

2) บริเวณระเบียงบ้านไม่ควรปลูกไม้ยืนต้นเพราะอะไร

ก.อาจทำให้ระเบียงบ้านพังลงมาได้                ข.ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยลดน้อยลง

ค.ต้นไม้จะไม่ออกดอกและผล                         ง.ต้นไม้จะไม่เจริญเติบโต

3) เพราะเหตุใดจึงไม่ควรปล่อยให้ทางเดินรอบๆ บ้านมีน้ำท่วมขัง

ก.จะทำให้ดินผุกร่อน                                         ข.เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย

ค.จะเกิดตะไคร่น้ำเกาะทำให้ลื่น                     ง.จะทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นตายได้

4) เพราะเหตุใด จึงควรจัดห้องนอนให้อยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ก.ช่วยทำให้นอนตื่นเช้าได้                               ข.ทำให้ไม่มีอาการปวดศีรษะ

ค.ทำให้ไม่ฝันร้าย                                                ง.ทำให้หายใจสะดวกและนอนหลับสนิท

5) คำว่า “บริเวณบ้าน” หมายถึงสิ่งเหล่านี้ ยกเว้นข้อใด

ก.สนามหญ้า                                                        ข.ระเบียงบ้าน

ค.ทางระบายน้ำ                                                   ง.ทางเดิน

6) การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก.รูปแบบบ้าน                                                      ข.พื้นที่ของบ้าน

ค.จำนวนคนในบ้าน                                           ง.ลักษณะของต้นไม้ในบ้าน

7) การทำความสะอาดพื้นบ้านทุกประเภทต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก.ทาน้ำมันขัดพื้น                                               ข.ผสมเทียนไขกับน้ำมันก๊าดสำหรับใช้ขัดพื้น

ค.ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ถู                               ง.กวาดฝุ่นด้วยไม้กวาดดอกหญ้า

8) การจัดวางเครื่องใช้ในห้องต่างๆ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นส่วนประกอบ

ก.ลักษณะของสิ่งของ                                         ข.ความหรูหรา

ค.ความเหมาะสม                                                ง.ความพอใจ

9) การจัดวางที่รองรับขยะ ควรวางไว้บริเวณใดของบ้าน

ก.ห้องนอน                                                          ข.ห้องน้ำ

ค.ห้องครัว                                                            ง.วางไว้หลายๆ ที่

10) เราควรทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆ เพราะเหตุใด

ก.ป้องกันกลิ่นและเชื้อโรค                               ข.ป้องกันยุงและแมลงสาบ

ค.ป้องกันการลื่นล้ม                                           ง.ป้องกันสัตว์มีพิษอาศัยอยู่

11) เพราะเหตุใดผ้าฝ้ายจึงเหมาะกับการใช้งานในประเทศที่มีอากาศร้อน

ก.หาซื้อง่าย ราคาถูก                                           ข.ตัดเย็บง่ายได้รูปทรง

ค.สีสันสดใส น่านำไปใช้                                  ง.ถ่ายเทความร้อนได้ดี

12) ผ้าใยสังเคราะห์สวมใส่ได้ดีในหน้าหนาว แต่ไม่เหมาะกับการสวมใส่ในหน้าร้อน เพราะอะไร

ก.ผ้าจะติดแนบตัว                                               ข.สวมใส่แล้วจะเป็นมันวาว

ค.ระบายความร้อนไม่ดี                                     ง.ยืดหยุ่นได้ไม่ดี

13) การซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ควรทดลองใส่ก่อน เพื่ออะไร

ก.เพื่อให้ได้แบบที่ถูกใจ                                     ข.เพื่อให้ได้ขนาดที่พอดี

ค.เพื่อให้ได้สีที่ถูกใจ                                           ง.เพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่ดี

14) ถ้าชายกระโปรง หรือชายกางเกงของนักเรียนหลุดลุ่ย ควรซ่อมแซมด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด

ก.การสอย                                                             ข.การเนา

ค.การด้น                                                               ง.การชุน

15) เราสามารถรักษาเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาให้มีอายุการใช้งานได้นานโดยวิธีใด

ก.ซักรีดด้วยวิธีปกติที่เคยทำ                              ข.ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดมากับเสื้อผ้า

ค.ซักด้วยน้ำยาซักแห้งทุกครั้ง                          ง.ส่งเข้าร้านซักรีดเป็นประจำ

ก.ย.
30

1. ข้อใด  จัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าน้อยที่สุด

ก.      ข้าวสุก     ข.      หมูทอด        ค.      ถั่วเขียวต้ม           ง.       น้ำอัดลม

2. การปรุงอาหาร  ต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

ก.      รสชาติของอาหาร                        ข.      ขั้นตอนการปรุงอาหาร

ค.      ความสะอาดในการปรุงอาหาร      ง.       ความต้องการของผู้บริโภค

3. ถ้าต้องการทำอาหารให้คุณยายทานควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด

ก.      อาหารอ่อนและย่อยง่าย        ข.      อาหารที่มีสีสันสวยงาม

ค.      อาหารที่มีรสชาติจัด               ง.       อาหารที่สดและใหม่

4. การรับประทานอาหารประเภทใดในปริมาณมากจะทำให้เราอ้วนได้ง่ายที่สุด

ก.      ผักชนิดต่าง ๆ                          ข.      ผลไม้ชนิดต่าง ๆ

ค.      แป้งและน้ำตาล                        ง.     ไขมันจากพืชและสัตว์

5. เหตุใด  เราไม่ควรหั่นผักก่อนนำมาล่าง

ก.      ทำให้สูญเสียวิตามินบางชนิด     ข.      ทำให้น้ำซึมเข้าไปในผัก

ค.      ทำให้ผักไม่กรอบ                        ง.       ทำให้ผักช้ำ

6. ข้อใดคือการเก็บรักษาอาหารที่เหลือจากรับประทานแล้วที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้บูดได้

ก.      เก็บไว้ในตู้กับข้าว               ข.      นำฝาชีมาครอบอาหารไว้

ค.      ใส่ไว้ในตู้เย็น                       ง.       วางไว้บนเตาไฟ

7. ในการซื้ออาหารทุกครั้งต้องคำนึงถึงข้อใด  อาหารจึงจะไม่ขาดหรือเหลือ

ก.      ราคาอาหาร                          ข.      คุณค่าของอาหาร

ค.      จำนวนผู้รับประทาน               ง.       วัยของผู้รับประทาน

8. ข้อใดเป็นวิธีทดสอบว่าไข่ที่ซื้อมาเป็นไข่ดี หรือไข่เสีย

ก.      ใช้เข็มเจาะดู                          ข.      หมุนไข่ไปมา

ค.      นำไปลอยน้ำ                          ง.       กะเทาะเปลือกไข่ออก

9. สิ่งใดมีคุณค่าทางอาหาร น้อยที่สุด

ก.  เนื้อเค็ม                                      ข.  มะม่วงดอง

ค.  สับปะรด                                     ง.  ถั่วฝักยาวต้ม

10. ข้อใด มี สารอาหารคาร์โบไฮเดรตน้อยที่สุด

ก.      ก๋วยจั๊บ                                    ข.      ผัดไทย

ค.      ข้าวมันไก่                              ง.        เกาเหลาเย็นตาโฟ

11. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่

ก.      หุบปากขณะเคี้ยวอาหาร         ข.      ลุกจากโต๊ะพร้อมผู้อื่น

ค.      ตักอาหารคำโตเข้าปาก            ง.       พูดคุยกับผู้อื่น

12. เรื่องประเภทใดที่ใช้สนทนาที่โต๊ะอาหาร

ก.      เรื่องหวาดเสียว                        ข.      เรื่องเบาสมอง

ค.      เรื่องตื่นเต้น                              ง.       เรื่องเศร้า

13.การกระทำข้อใดแสดงว่ารับประทานอาหารอิ่มแล้ว

ก.      การดื่มน้ำ                                  ข.      การเช็ดปาก

ค.      การวางช้อนส้อม                        ง.       การรวบช้อนส้อม

14.ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะรับประทานอาหาร

ก.      หยอกล้อกัน                               ข.      ตักตามลำดับ

ค.      พูดกับคนข้างเคียง                      ง.       ตักพอรับประทาน

15.  ควรใช้อะไรตักกับข้าว

ก.      ช้อนของตนเอง                           ข.      ช้อนของเพื่อน

ค.      ช้อนของผู้อื่น                                ง.       ช้อนกลาง

16.   ราควรวางแก้วน้ำไว้ทางไหนของมือ

ก. ข้างหน้า                                             ข. ข้างหลัง

ค. ขวามือ                                               ง. ซ้ายมือ

17.  ก่อนรับประทานอาหารควรปฏิบัติอย่างไร

ก.อาบน้ำ                                          ข. แต่งตัว

ค. ทำงานบ้านให้เสร็จ                        ง. ล้างมือให้สะอาด

18. การตักอาหารควรปฏิบัติอย่างไร

ก.      ตักอาหารที่ชอบมาก ๆ             ข.      ตักเผื่อคนอื่นไว้มาก ๆ

ค.      ตักแต่พอดี                               ง.       ใช้ช้อนตนเองตัก

19.  การคายเศษอาหารควรปฏิบัติอย่างไร

ก.      คายใส่กระดาษเช็ดปาก            ข.  คายไว้ข้างจานข้าว

ค.  คายไว้ในจานข้าว                         ง.  คางทิ้งไว้ใต้โต๊ะ

20.  ข้อใด  ไม่ใช่  หลักในการเลือกซื้อผลไม้

ก.      เลือกชนิดเนื้อมาก ๆ                ข.      เลือกอย่าให้มีรอยหนอนเจาะ

ค.      เลือกชนิดที่ห่าม ๆ และไม่ช่ำ     ง.       เลือกซื้อทีละมาก ๆ กินได้หลายวัน

21.  ข้าโพดอ่อนขีดละ  5  บาท  ถ้าซื้อ 1 กิโลกรัมควรจ่ายเงินเท่าไร

ก.15  บาท    ข.25  บาท   ค.50  บาท       ง.65  บาท

22.  ควรเลือกผักสดชนิดใดมาเป็นผักจิ้มจึงจะได้โปรตีน  มากที่สุด

ก.    คะน้า    ข.   ผักบุ้ง      ค.  ผักกาด        ง.    ถั่วฝักยาว

23. การซื้ออาหารเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนนั้นควรจะซื้ออย่างไร

ก.      ซื้อผักมาก ๆ       ข.      ซื้อเนื้อมาก ๆ

ค.      ซื้อผลไม้มาก ๆ   ง.       ซื้อหลาย ๆ อย่างรวมกัน

24.  หลักในการจัดทำรายการอาหารควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก

ก.      มื้ออาหาร   ข.  งบประมาณ   ค.  คุณค่าทางอาหาร   ง. วัยของผู้รับประทาน

25.ในการซื้ออาหารทุกครั้งต้องคำนึงถึงข้อใดอาหารจึงจะเพียงพอ

ก.      ราคาอาหาร                  ข.  คุณค่าของอาหาร

ค.       จำนวนผู้รับประทาน     ง. วัยของผู้รับประทาน

26.  สิ่งใดมีคุณค่าทางอาหาร  น้อยที่สุด

ก.  หมูย่าง        ข.  ผักกาดขาว        ค.  แตงโม      ง.  ผักกาดดอง

27.  ควรซื้อผักอย่างไรจึงได้ราคาถูกและคุณภาพดี

ก.      ซื้อทีละมาก ๆ                            ข.      ซื้อที่มีตามฤดูกาล

ค.      ซื้อที่วางขายเป็นกอง ๆ              ง.       ซื้อที่ส่งมาจากต่างประเทศ

28.อาหารชุดใดเหมาะสำหรับเด็กอนุบาล

ก.      ไข่ดาว  แกงเลียง                       ข.      ยำไข่เค็ม  ไส้กรอก

ค.      แกงจืดตำลึง  ไข่เจียว                  ง. ผักเปรี้ยวหวาน  ทอดมัน

29. ผักชนิดใด  ให้คุณค่าอาหารเหมือนหน่อไม้ฝรั่งแต่ราคาถูกกว่า

ก.      เห็ดนางฟ้า   ข.หัวผักกาด        ค. ถั่วฝักยาว    ง. หน่อไม้ไผ่ตง

ก.ย.
13

1) ถ้าต้องการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด เราควรทำเมื่อใด

ก.ก่อนสวมใส่                                      ข.ก่อนรีดผ้า

ค.ก่อนซักผ้า                                         ง.ก่อนเก็บผ้า

2) ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

ก.ทำให้เสื้อผ้ามีความทนทาน          ข.ทำให้มีเสื้อผ้ามากขึ้น

ค.ทำให้เสื้อผ้าเรียบร้อยขึ้น               ง.ทำให้เสื้อผ้าไม่เก่าเร็ว

3) ถ้าต้องการซ่อมแซมตะเข็บกางเกง แต่ไม่มีจักรเย็บผ้า สามารถใช้การเย็บด้วยมือแบบใดแทนได้

ก.การด้นถอยหลัง                               ข.การสอย

ค.การเนา                                               ง.การปะ

4) การปะผ้าให้มีลวดลายแปลกๆ เหมาะสำหรับใช้กับเสื้อผ้าแบบใด

ก.ผ้าเช็ดมือ                                           ข.ชุดนักเรียน

ค.กางเกงใส่ไปเที่ยว                            ง.กระโปรงสำหรับใส่ไปวัด

5) ถ้าต้องการรีดผ้าให้เรียบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนการซัก

ก.ใช้ไม้ฟาดผ้าก่อนนำไปตาก           ข.นำผ้าไปตากเลยไม่ต้องบิด

ค.บิดผ้าให้แห้งที่สุด จะได้แห้งเร็วๆง.ไม่บิดผ้าแรงเกินไป เพราะผ้าจะยับมาก

6) การรับประทานผักและผลไม้ มีผลดีต่อร่างกายในด้านใดมากที่สุด

ก.ทำให้ร่างกายแข็งแรง                      ข.ทำให้ร่างกายสดชื่น

ค.ทำให้ผิวพรรณสวยงาม                 ง.มีกากอาหารช่วยในการขับถ่าย

7) การซื้ออาหารสดในปริมาณที่มาก และเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆ มีผลเสียอย่างไร

ก.ทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร      ข.ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ค.ทำให้ตู้เย็นไม่ว่าง                            ง.ทำให้เสียเวลา

8) การเลือกซื้ออาหารอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าประหยัดและมีคุณภาพมากที่สุด

ก.ซื้ออาหารทีละน้อยๆ แต่ซื้อบ่อยๆ                ข.ซื้ออาหารที่มีตามฤดูกาล

ค.ซื้ออาหารที่ลดราคา                                        ง.ซื้ออาหารที่มีราคาถูก

9) ถ้าสมาชิกในบ้านมีเพียง 2 คน และไม่มีเวลาปรุงอาหารรับประทานเอง ควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก.ซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทาน               ข.ซื้ออาหารสดมาเก็บไว้ในตู้เย็น

ค.ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านทุกวัน ง.ปรุงอาหารเก็บไว้รับประทานนานๆ

10) เพราะเหตุใดจึงต้องคั้นกะทิสดด้วยน้ำต้มสุก

ก.เพราะเป็นน้ำที่สะอาด                                    ข.เพราะจะทำให้คั้นกะทิได้มาก

ค.เพราะจะทำให้กะทิไม่บูดเร็ว                         ง.เพราะจะทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น

11) ถ้าต้องการทอดปลาให้กรอบน่ารับประทานจะต้องทำอย่างไร

ก.ใช้ไฟแรงและพลิกกลับปลาบ่อยๆ ข.ใส่น้ำส้มสายชูลงในน้ำมันเล็กน้อย

ค.เคล้าเกลือเล็กน้อยก่อนนำไปทอด               ง.ใช้ไฟอ่อน แล้วทอดนานๆ

12) ถ้าต้องการทำน้ำพริกผักจิ้ม แต่มะนาวมีราคาแพงมาก ควรใช้อะไรแทน

ก.มะกรูด                                                               ข.น้ำส้มสายชู

ค.มะม่วงดิบ                                                         ง.มะขามเปียก

13) การประกอบอาหารประเภทคลุกหรือยำ ผู้ปรุงอาหารควรทำอย่างไร

ก.แต่งกายให้สวยงาม                         ข.ใช้ช้อนและทัพพีในการคลุกอาหาร

ค.ล้างมือก่อนจับอาหาร                     ง.ล้างมือหลังจากคลุกอาหาร

14) การรับประทานอาหารประเภทใดในปริมาณมากๆ จะทำให้อ้วนง่ายที่สุด

ก.ไขมันจากพืช                                    ข.ผลไม้ต่างๆ

ค.ขนมปัง                                              ง.ผักต่างๆ

15) ในเวลาเร่งด่วน อาหารประเภทใดสามารถปรุงได้ง่ายและหลากหลายที่สุด

ก.หมู                      ข.ไก่                       ค.ไข่                       ง.กุ้ง

ก.ค.
22

http://www.youtube.com/watch?v=-VPxp3oO4fA

เพลงกระปี่ไร้เทียมทาน

* โต่ จี่ โจย ซัน โปว โก ซือ เหม่ ซืน โกว
เหม่ง หวั่น โจย หลาน ซิว ง้ำ ชี ฉี่ โหม่ว โหลว
เฝ่า หวั่น เหย่า ซาน ปีน ฝัด เชอก เก๋ง โก่ว
โหง โก ซี ฟุด โป่ว
เชย จี ฉี่ ซ่าน เถ่า หมาง ฝู มู่ โปว
ตาม สิว เฟะ ยิ่ง ห่ง คืด ปัด ยืน เทง โปว
หลาน หงาน เตย ฮึก โลว เจ๊ก มก ซี เม้ง โทว
เหม่ง หยืด หยิง ซาน กง หุย กอ ฟู่ โกว
(เหม่ง หยืด หยิง ซาน กง หุย กอ ฟู่ โกว)
พาว โฮย โงย โหม่ว เป๋า โจว จิน โหง่ว โจ๋ว จี โต่ย กา โกว
ซีโฟวโทวเจิ่น กาน จง ทิง ถ่าง ปีด เซย โฟว ลง โหล่ว
ฮา ฮา ฮา………
ยัด ซัง เชง เย่ง ห่ง เหวง ปัด เชิง เหม่ง โชว
เก๋ง ตัก เห โป้ว โถ่ว กัง ก๋ำ จี โงว
มุด เฮย หลิว หงาน เลย ปุย เสอ หลิว ฝัน โลว
เหยิ่ง โงว พ้า หิง ฟุง โจย ยือ เท้ง เปโก่ว
(เหยิ่ง โงว พ้า หิง ฟุง โจย ยือ เท้ง เป โก่ว)

ก.ค.
22
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การจัดวางตู้เสื้อผ้าหรือชั้นเก็บเสื้อผ้าในห้องนอน ควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญก. ความสวยงาม                 ข. ประหยัดเนื้อที่ค. สะดวกในการหยิบใช้    ง. สะดวดในการทำความสำอาด2.ถ้าพื้นซีเมนต์มีน้ำขังควรใช้อุปกรณ์ใดทำความสะอาดก. ผ้าขี้ริ้ว                            ข. แปรงพลาสติก

ค. ไม้กวาดทางมะพร้าว      ง. ไม้กวาดดอกหญ้า

3. เราควรจัดวางหม้อ กระทะ ไว้ใกล้บริเวณเตาไฟเพื่ออะไร

ก. ปรุงอาหารได้เร็ว            ข. ถูกหมดทุกข้อ

ค. หยิบใช้ได้สะดวก           ง. ทำความสะอาดได้ง่าย

4. วัสดุในข้อใด เป็นวัสดุประเภทสิ้นเปลือง

ก. ตะปู        ข. สายยาง        ค. บานพับ         ง. สายยู

5. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

ก.  เอก ทำงานด้วยความปรองดอง

ข.  บอย ทำงานด้วยความระมัดระวัง

ค. . ตั๊ก ทำงานด้วยความเร็ว

ง.  บัว ทำงานด้วยความตั้งใจ

6. งานช่างในข้อใดที่นักเรียนสามารถทำได้  เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่

ก.ซ่อมแซมตู้เย็น                      ข. ซ่อมหลังคาบ้าน

ค. ประกอบตู้เหล็กขนาดใหญ่ ง. ทำความสะอาดเครื่องเรือน

7. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเรียนรู้งานช่าง

ก. ทำให้ร่ำรวย        ข. ช่วยฝึกให้มีนิสัยขี้เหนียว

ค. ทำให้มีชื่อเสียง    ง. ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว

ก. นิดทำกล้วยฉาบ 3 รส  ข. นิ่มดูโทรทัศน์รายการข่าวธุรกิจ

ค.  หน่อยนำน้ำส้มคั้นไปขายที่ตลาดนัด

15. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของการแกะสลักผักผลไม้

ก. กล้าตัดสินใจ                     ข. เกิดความคิดสร้างสรรค์

ค. ฝึกความมีระเบียบ              ง. ฝึกให้มีความประณีต

16. ถ้าต้องการพวงมาลัยที่ทนทานใช้ประโยชน์ได้นาน ๆ ควรเลือกใช้ดอกไม้อะไรในการร้อย

ก. กุหลาบ        ข. เฟื่องฟ้า      ค. บานไม่รู้โรย       ง. ราตรี

17. การแต่งกายให้รัดกุมเรียบร้อยขณะปฏิบัติงานเกษตรมีผลดีอย่างไร

ก. ทำงานได้ง่ายขึ้น  ข. ทำงานได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด

ค. ทำงานได้คล่องตัวและปลอดภัย

ง. ทำงานได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อย

18. การนำเครื่องมือไปใช้ผิดประเภทมีผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้ผลงานไม่ดีเท่าที่ควร  ข. ทำให้เครื่องมือเสียหาย

ค. ทำให้ผลผลิตลดลง               ง. ทำให้งานล่าช้า

19. เครื่องมือเกษตรในของใดเหมาะสำหรับใช้ในการพรวนดินมากที่สุด

ก. จอบสองเขาขุด-เสียม            ข. เสียม-ส้อมพรวน

ค. จอบ – ช้อนปลูก                    ง. คราด – มีดดายหญ้า

20. ปูนขาวไม่ใช่ปุ๋ยและไม่มีประโยชน์กับพืชแต่ปูนขาวมีประโยชน์กับสิ่งใดมาก

ท่ีสุด

ก. ดิน               ข. น้ำ                ค. อากาศ          ง. สัตว์ใต้ดิน

21. การผสมดินเพื่อปลูกพืชเราควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการตักปุ๋ยหรือทราย

ก. คราด               ข. จอบ           ค. พลั่ว               ง. เสียม

22. ประโยชน์ทางอ้อมของการใส่ปุ๋ย คือจะช่วยเพิ่มปริมาณของดินยกเว้นปุ๋ยในข้อใด

ก. ปุ๋ยวิทยาศาสตร์   ข. ปุ๋ยหมัก   ค. ปุ๋ยสด          ง. ปุ๋ยคอก

23. เราสามารถทำปุ๋ยยูเรียได้เองโดยใช้อะไร

ก.ใช้กำมะถันแช่น้ำ                 ข. ใช้น้ำปัสสาวะ

ค. ใช้น้ำมะนาว                        ง. ใช้น้ำส้มสายชู

25. การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร จะมีผลดีในด้านใดมากที่สุด

ก. การอยู่ร่วมกัน      ข. ความมีมารยาท

ค. สุขภาพกาย          ง. สุขภาพจิต

26. ใครผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการออกแบบ

ก. . กิ๊บใช้วัสดุในท้องถิ่นประดิษฐ์โมบายให้สวยงาม

ข. เก๋ใช้ไม้อัดประกอบเก้าอี้ เพื่อให้เลื่อยและตัดแต่งง่าย

ค. กุ๊กใช้อุปกรณ์คุณภาพต่ำประกอบคอมพิวเตอร์

ง. กุ๋ยตัดเย็บเสื้อผ้าตามความนิยมโดยไม่คำนึงถึงความทนทาน

27. ใครผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการออกแบบ

ก. . กิ๊บใช้วัสดุในท้องถิ่นประดิษฐ์โมบายให้สวยงาม

ข. เก๋ใช้ไม้อัดประกอบเก้าอี้ เพื่อให้เลื่อยและตัดแต่งง่าย

ค. กุ๊กใช้อุปกรณ์คุณภาพต่ำประกอบคอมพิวเตอร์

ง. กุ๋ยตัดเย็บเสื้อผ้าตามความนิยมโดยไม่คำนึงถึงความทนทาน

28. ข้อใดไม่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในครัวเรือน

ก. การหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

ข. การโฆษณาในโทรทัศน์

ค. การนำสินค้ามาตั้งแสดงที่หน้าร้าน

ง. . การพูดเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้า

29. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานธุรกิจ

ก. นิ่มดูโทรทัศน์รายการข่าวธุรกิจ

ข. นิดทำกล้วยฉาบ 3 รส

ค. หน่อยนำน้ำส้มคั้นไปขายที่ตลาดนัด

ง. น้อยจดบันทึกปริมาณของอาหารที่จำหน่ายไป

30. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเรียนรู้งานช่าง

ก. ทำให้ร่ำรวย                     ข. ทำให้มีชื่อเสียง

ค. ช่วยฝึกให้มีนิสัยขี้เหนียว

ง. ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว

แบบทดสอบ การงานอาชีพ ป. 5

ข้อที่ 1)
การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด
    ก. ทันสมัย
    ข.  ทนทาน
    ค.  ตราสินค้ามีชื่อเสียง
    ง. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ข้อที่ 2)
การตัดเย็บเสื้อผ้าให้ประหยัดพลังงานมีวิธีการอย่างไร
    ก. ถอดปลั๊กเตารีดและเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง
    ข.ทำงานในบริเวณที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
    ค. เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังการตัดเย็บ
    ง. วางแผนขั้นตอนการทำงานและจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม

 ข้อที่ 3)
เพราะเหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารมื้อเย็นน้อยกว่ามื้อเช้าและมื้อกลางวัน
   ก. เพราะกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักในเวลานอน
   ข เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิทเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
   ค. เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืน
   ง. เพราะอาหารมื้อเย็นเป็นส่วนเกินที่ไปสะสมเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกาย

ข้อที่ 4)
ผลไม้ชนิดใด เมื่อนำมาอบแห้งแล้วทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่าชนิดอื่น
    ก. แอปเปิ้ลอบแห้ง เพราะมีผู้นิยมบริโภค
    ข.  อินทผลัมอบแห้ง เพราะเป็นของแปลก
    ค. ลำไยอบแห้ง เพราะเป็นผลไม้ในประเทศ
    ง. สตรอเบอร์รี่อบแห้ง เพราะขายได้ราคาแพง

ข้อที่ 5)
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว
    ก. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
    ข. หมกมุ่นอบายมุข
    ค. กระเหม็ดกระแหม่
    ง. มีความระแวงต่อกัน

ข้อที่ 6)
ในกรณีที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุ ต้องใช้หลักการข้อใดดูแลท่าน
    ก. ตามใจท่าน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ
    ข. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ความสงบ
    ค. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
    ง. ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า

ข้อที่ 7)
การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องใช้หลักการข้อใด
    ก. รูปแบบสวยงามทันสมัย
    ข. ราคาพอเหมาะกับรายได้
    ค. วัสดุความแข็งแรงทนทาน
    ง.  การใช้งานตรงตามความการ

ข้อที่ 8)
แสงแดดตอนกลางวันทำให้บ้านร้อนระอุ ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
    ก. ติดม่านบังแดด
    ข. ทำกันสาดบังแดด
    ค.ติดวัสดุกันความร้อน
    ง.ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด

ข้อที่ 9)
ไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร
    ก. ไม่มี เพราะนำเชื้อโรคมาสู่พืช
    ข. ไม่มี เพราะทำให้ดินเป็นกรด
    ค.  มี เพราะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศในดิน
    ง. มี เพราะทำให้รากพืชเจริญเติบโต

ข้อที่ 10)
สุดาทำฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของเสียและผลพลอยได้จากสุกร ที่สุดาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
    ก. กระดูกสุกรและปุ๋ยอินทรีย์
    ข. มูลสุกรสดและอาหารเลี้ยงปลา
    ค. สุกรพ่อพันธุ์และสุกรแม่พันธุ์
    ง. ลูกสุกรและหมูหัน

ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นแนวคิดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ
    ก. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักการและใช้ความทันสมัยในการผลิตมากที่สุด
    ข. การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
    ค. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำของเสียและเศษเหลือจากสัตว์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
    ง.การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ความทันสมัยในการผลิตและผลิตสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุด

ข้อที่ 12)
ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
    ก. สมดุลชีวภาพ
    ข. กระบวนการเพาะพันธุ์
    ค. พันธุวิศวกรรม
    ง. เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย

ข้อที่ 13)
ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง
    ก. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
    ข. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว
    ค. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
    ง. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง ช่วงหลังใช้อาหารเหลว

ข้อที่ 14)
ตามทางแยกถนน ใช้หลอดชนิดใดที่ทำให้ตาของมนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนกว่า
    ก. หลอดอินแคนเดสเซนต์
    ข.หลอดปรอทความดันสูง
    ค. หลอดโซเดียมความดันสูง
    ง. หลอดฮาโลเจน

ข้อที่ 15)
การต่อสายดิน สำหรับตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น ต้องต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใด
    ก. ทองเหลือง
    ข. ทองแดง
    ค. อะลูมิเนียม
    ง. สแตนเลส

ข้อที่ 16)
เพื่อป้องกันไม่ให้น๊อตคลายจากสกรู เมื่อได้รับการสั่นสะเทือน นักเรียนจะต้องทำอย่างไร
    ก. เชื่อมหรือบัดกรีน๊อตที่ปลายสกรู
    ข. งอปลายสกรู
    ค. ใส่แหวนสปริงรองน๊อต
    ง. ใส่แหวนสปิงรองสกรู

ข้อที่ 17)
ในการตัดเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จะต้องตัดด้วยวิธีใดถึงจทำให้เสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด
    ก. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก
    ข. ใช้เลื่อยมือตัดเหล็ก
    ค. ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตัดเหล็ก
    ง. ใช้แก็สตัดเหล็ก

ข้อที่ 18)
เครื่องมือใช้วัดแก๊สไอเสียรถยนต์ในปัจจุบันนี้กฏหมายให้ตรวจวัดแก๊สอะไร
    ก. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO )
    ข.  แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน ( NOx )
    ค. แก๊สไฮโดรคาร์บอน ( HC )
    ง. แก๊สสารตะกั่ว ( Pb )

ข้อที่ 19)
เมื่อนำแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุและแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน 2 ลูก มาต่อพ่วงแบบอนุกรมกันจะมีผลเช่นใด
    ก. ความจุเท่าเดิม แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2 เท่า
    ข. แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม ความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า
    ค. แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2 เท่า 
    ง. ความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า

ข้อที่ 20)
วัสดุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดงาขาว นำมาทำรูปภาพประดับตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด
    ก. ภาพครอบครัวไว้เป็นที่ระลึก
    ข. ภาพพระพุทธรูปเพื่อไว้เคารพบูชา
    ค. ภาพท้องทะเลกว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย
    ง. ภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อให้ห้องเรียนรู้สึกเย็น

ข้อที่ 21)
ดอกมะลิ นำมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ เพราะคุณสมบัติข้อใด
    ก. มะลิหมายถึงความรักที่ลูกมอบให้แม่
    ข. สีขาวของดอกมะลิ แสดงถึงคุณธรรมของแม่
     ค. รูปทรงดอกมะลิเป็นทรงกลม จึงประดิษฐ์ได้ง่าย
    ง. กลิ่นหอมของดอกมะลิแสดงถึงความสะอาดของแม่

ข้อที่ 22)
วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาสานเป็นปลาตะเพียน
    ก. ใบลาน เพราะมีความคงทนไม่เหี่ยว
    ข. พลาสติก เพราะลดการใช้วัสดุธรรมชาติ
    ค. ใบมะพร้าว เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป
    ง. กระดาษ เพราะสามารถระบายสีได้สวยงาม

ข้อที่ 23)
บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารให้บริการบนสายการบินไทย มีลวดลายใดที่บ่งบอกความเป็นไทย
    ก. ครุฑ
    ข. หงส์
    ค. กินรี
    ง. นกยูง

ข้อที่ 24)
ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อการส่งออก
    ก.  เป็นรูปลายไทย เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย
    ข. เป็นรูปดอกกล้วยไม้ไทย เพื่อบ่งบอกสีสันของผ้าไหมไทย
    ค. เป็นรูปหญิงสาวไทย เพื่อบ่งบอกความนุ่มนวลของผ้าไหมไทย
    ง. เป็นรูปเรือนไทย เพื่อบ่งบอกความสบายในการสวมใส่ผ้าไหมไทย

ข้อที่ 25)
ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเอกสารแบบใด
    ก. ตามตัวเลข
    ข. ตามตัวอักษร
    ค. ตามภูมิศาสตร์
    ง.  ตามสาขาวิชา

ข้อที่ 26)
รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP เพราะอะไร
    ก. เกิดการแข่งขันกันเพื่อการส่งออก
    ข. ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด
    ค. สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
    ง. เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อที่ 27)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronics Commerce ) หมายถึงข้อใด
    ก. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า
    ข. การส่งแฟกส์ติดต่อการค้า
    ค. การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า
    ง. การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 28)
การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ขายไปสู่ลูกค้าเป็นธุรกรรมข้อใด
    ก. E-Mail
    ข.  E-Banking
    ค. E-Exhibition
    ง. E-Advertising

ข้อที่ 29)
ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    ก. E-News
    ข. E-Payment
    ค. E-Learning
    ง. E-Sourcing

ข้อที่ 30)
เอเย่นต์ขายรถยนต์ คือใคร
    ก. ตัวแทน
    ข. พ่อค้าส่ง
    ค.  นายหน้า
    ง. พ่อค้าปลีก

ข้อที่ 31)
นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไร จึงจะสู้ Supermarket ได้
    ก. ขายราคาถูก มีสถานที่จอดรถสะดวก
    ข.  มีสินค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด
    ค. มีสถานที่จอดรถสะดวก ราคายุติธรรม
    ง. ราคายุติธรรม จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง

ข้อที่ 32)
ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
    ก. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระซัง
    ข. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
    ค. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
    ง. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

ข้อที่ 33)
“การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย”สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน ( input ) ในระบบเทคโนโลยี
    ก. ท่อนไม้
    ข. เครื่องปอกเปลือก
    ค. เครื่องสับไม้
    ง. น้ำที่ใช้ล้าง

ข้อที่ 34)
การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสแทนข้อมูล เช่น รหัสแอสกี ( ASCII) เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด
   ก. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง
   ข. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
   ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
   ง. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน

ข้อที่ 35)
“บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน” การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
    ก. กำหนดปัญหา
    ข. รวบรวมข้อมูล
    ค. เลือกวิธีการ
    ง. ปรับปรุงแก้ไข

ข้อที่ 36)
ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
    ก. หลอดสุญญกาศ วงจรไอซี ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมความจุสูง
    ข. ทรานซิสเตอร์ หลอดสุญญากาศ วงจรไอซี วงจรรวมความจุสูง
    ค. หลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี วงจรรวมความจุสูง
    ง. ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี หลอดสุญญากาศ วงจรรวมความจุสูง

ข้อที่ 37)

ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
    ก. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
    ข. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
    ค. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบแอนะล็อก
    ง. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

ข้อที่ 38)
กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
    ก. เช็คสถานะของอาร์ดแวร์
    ข. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
    ค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ ( RAM )
    ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว( ROM )

ข้อที่ 39)
สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
    ก. สายคู่บิดเกลี่ยว
    ข. สายโคแอกเชียล
    ค. สายเส้นใยนำแสง
    ง. สายโทรศัพท์

ข้อที่ 40)
ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
    ก. CRT
    ข. Dot Pitch
    ค. Refresh Rate
    ง. Color Quality